© Copyright 2014 by chapeautowel.com

สงวนลิขสิทธ์ิข้อความและรูปภาพทั้งหมด

ผ้ารับไหว้ปักโลโก้งานแต่งงาน

สำหรับงานแต่งงานช่วงเช้า จะมีพิธีรับไหว้ผู้ใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้ผ้าเช็ดตัวในการทำพิธีรับไหว้ โดยผ้าเช็ดตัวที่จะใช้ในพิธีก็มีหลากหลาย