top of page

ผ้าเช็ดผมจำนวน 2 ผืนใน 1 กล่อง


สำหรับลูกค้าบางท่าน ที่ไม่ได้ต้องการผ้าเช็ดตัว แต่ต้องการผ้าเช็ดผม 2 ผืนใส่ในกล่องเดียวกัน สามารถทำได้ค่ะ ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเลือกผ้าเช็ดผมต่างสีกันใส่ในกล่องเดียวกัน หรือจะเลือกผ้าเช็ดผมสีเดียวกัน ใส่ในกล่องเดียวกันก็ได้ค่ะ

**รูปแบบผ้าเช็ดผมจำนวน 2 ผืนใน 1 กล่อง**

ผ้าเช็ดผม 15x30 นิ้ว ด้ายคู่ สี และสีขาว นำ้หนัก 3.5lbs/dozen พร้อมใส่กล่องสีชมพู

ราคา : 50 บาทสำหรับสีขาว และ 60 บาทสำหรับสี (จำนวนมากกว่า 50 ผืน)

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page